ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.พ. 59 สอบซ่อมนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ห้องสอบ ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 59 ทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องสอบ ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 ทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องสอบ ฝ่ายวิชาการ
24 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
ห้องสอบ ฝ่ายวิชาการ
23 ก.พ. 59 ถึง 25 ก.พ. 59 สอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ
19 ก.พ. 59 กิจกรรม บัณทิตน้อย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชั้นล่าง อาคาร 3 ห้องประชุม O.C.A. ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไปและการเงิน
19 ก.พ. 59 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นล่างอาคาร 3 ห้องประชุม O.C.A. ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไปและการเงิน
19 ก.พ. 59 งานราตรีสีตบุตรฯ
สนามหน้าโรงเรียน ครูทุกท่าน
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 ทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สนามสอบที่กำหนด ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ
15 ม.ค. 59 กิจกรรม เชิดชูครูผู้สร้าง
สนามหน้าโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ม.ค. 59 กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
สนามหน้าโรงเรียน ครูทุกท่าน
06 ม.ค. 59 กิจกรรม ประกวดวาดภาพวันเด็ก
ห้องเรียน นายกำพล ชื่นบานเย็น
30 ธ.ค. 58 กิจกรรม นักเรียนในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ห้องเรียน ครูประจำชั้น
25 ธ.ค. 58 กิจกรรม วันคริสต์มาส
สนามหน้าโรงเรียน นายเสนีย์ เชื้อบุญทรง
23 ธ.ค. 58 กิจกรรม ทำบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สนามหน้าโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
18 ธ.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ
17 ธ.ค. 58 สอบวัดผลครั้งที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 58 พิธีอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สนามหน้าโรงเรียน นางนุชเนตร กาญจนา
02 ธ.ค. 58 กิจกรรม การประกวดวาดภาพวันพ่อ
ห้องเรียน นายกำพล ชื่นบานเย็น
01 ธ.ค. 58 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
ห้องเรียน ครูที่ได้รับการแต่งตั้ง
30 พ.ย. 58 นักเรียนที่จบธรรมชั้นเอกทำกิจกรรม
ห้องศูนย์วิทยบริการ นายจักรพงษ์ นาคประสิทธิ์
26 พ.ย. 58 ถึง 27 พ.ย. 58 ทบทวนธรรมศึกษาขั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก
ห้องเรียน พระอาจารย์ วัดประยุรวงศาวาส
25 พ.ย. 58 กิจกรรม วันมหาธีรราชเจ้า
สนามหน้าโรงเรียน นายสมควร สมบูรณ์พงษ์
25 พ.ย. 58 กิจกรรม ประกวดกระทง
โรงอาหาร นางสาวจันทร์จิรา หงษาคำ
24 พ.ย. 58 กิจกรรม คณิตคิดเร็ว
ห้องเรียน น.ส.เสาวณีย์ พึ่งพรพรหม
20 พ.ย. 58 กิจกรรม ประกวดวาดภาพวันลอยกระทง
ห้องเรียน นายกำพล ชื่นบานเย็น
19 พ.ย. 58 กิจกรรม บูรณาการวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชั้นล่าง อาคาร 3 นางสุวรรณา เชื้อบุญทรง
12 พ.ย. 58 กิจกรรม บูรณาการวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชั้นล่าง อาคาร 3 นางสุวรรณา เชื้อบุญทรง
12 พ.ย. 58 กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย
สนามหน้าโรงเรียน นางชนิดาภา ธนะปลื้ม
06 พ.ย. 58 กิจกรรม "อัญชันเกม"
สนามด้านหน้าโรงเรียน นายสมควร สมบูรณ์พงษ์
04 พ.ย. 58 ถึง 11 พ.ย. 58 เรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
ห้องเรียน ครูผู้สอนธรรม
02 พ.ย. 58 ถึง 05 พ.ย. 58 ซ้อมกีฬา "อัญชันเกม"
สนามกีฬาด้านหน้าโรงเรียน นายสมควร สมบูรณ์พงษ์
31 ต.ค. 58 พัฒนาบุคลากรครู อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ และ บริษัทบางกอกซอฟแวร์
30 ต.ค. 58 Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
สนามหน้าโรงเรียน นายสมควร สมบูรณ์พงษ์
29 ต.ค. 58 บูรณาการวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชั้นล่าง อาคาร 3 นางสุวรรณา เชื้อบุญทรง
25 ต.ค. 58 การประขุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายวิชาการ
07 ก.ค. 58 พิธีหล่อเทียนพรรษา
ชั้นล่าง อาคาร 3 ครูจันทร์จิรา หงษาคำ
01 ก.ค. 58 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ
สนามโรงเรียน ครูสมควร สมบูรณ์พงษ์
29 มิ.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58 ฝึกซ้อมวันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ
สนามโรงเรียน ครูสมควร สมบูรณืพงษ์
26 มิ.ย. 58 วันต่อต้านยาเสพติด
สนามด้านหน้าอาคาร3 ครูสุวรรณา อุ่นม่วง
26 มิ.ย. 58 กีฬาต้านยาเสพติด
สนามหน้าโรงเรียน ครูสมควร สมบูรณ์พงษ์
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติด
ห้องศิลปะ ครูกำพล ชื่นบานเย็น
26 มิ.ย. 58 ระลึกรัตนกวีไทย
ชั้นล่าง อาคาร3 ครูพัชรี เขียวเปลื้อง
11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครู
ชั้นล่าง อาคาร3 ครูธนวรรณ อิงคุทานนท์
10 มิ.ย. 58 การประกวดพานพุ่มวันไหว้ครู
โรงอาหาร ครูภัทราพร ทิพย์รองพล
05 มิ.ย. 58 การแสดงละครรัตนกวีไทย
ัััชั้นล่าง อาคาร3 ครูพัชรี เขียวเปลื้อง
05 มิ.ย. 58 วันสิ่งแวดล้อม
สนามด้านหน้าอาคาร3 ครูธมลวรรณ คำนาดี
05 มิ.ย. 58 การประกาศนโยบายโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สนามด้านหน้าอาคาร3 ครูธีระศักดิ์ เกตุอำไพ
04 มิ.ย. 58 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
วัดดวงแข ครูจันทร์จิรา หงษาคำ
03 มิ.ย. 58 กิจกรรม ส่งเสริมบูรณาการคณิตกับชุมชน
สถานที่ที่กำหนด ไปรษณีย์รองเมือง สถานีรถไฟหัวลำโพง วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ครูไชยยศ เอื้อวิริยะไชยกุล
02 มิ.ย. 58 ถึง 03 มิ.ย. 58 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4

ชั้นล่าง อาคาร3 ครูจันทร์จิรา หงษาคำ
29 พ.ค. 58 เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
วัดดวงแข ครูชนิดาภา ธนะปลื้ม
29 พ.ค. 58 การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ชั้นล่าง อาคาร3 ครูสุวรรณา อุ่นม่วง
20 พ.ค. 58 การเข้าค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นล่างอาคาร 3 ครูธมลวรรณ คำนาดี
19 พ.ค. 58 การเข้าค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 - 6
ชั้นล่าง อาคาร 3 ครูธมลวรรณ คำนาดี
18 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และนักเรียนใหม่
ชั้นล่่าง อาคาร 3 ครูธนวรรณ อิงคุทานนท์ และกรรมการแต่งตั้ง
15 พ.ค. 58 วันเปิดภาคเรียน