ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.ค. 63 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
ชั้น 2 อาคารปรีชา โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สนามหน้าอาคารเรียน 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 ก.ค. 63 ปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่/กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
สนามหน้าอาคารเรียน3/ วัดดวงแข ฝ่ายกิจการนักเรียน