ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

วิสัยทัศน์ ( Vision )

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามุ่งพัฒนาการเรียนรู้

2. มุ่งพัฒนาการเรียนรู้

3. นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีน

คุณภาพผู้เรียน

1.ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วนภาษาจีนอย่างดีเลิศ

2.ผู้เรียนสามารถเขียนและอ่านภาษาจีนได้ในระดับสูง

3. ผู้เรียนสามารถสอบแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้