ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสีตบุตรบำรุง


    ประวัติความเป็นมาถึงปัจจุบันของโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

**พ.ศ. 2464 พระยาอมาตยพงศ์ ขุนสว้สดิรักษา (คุณพ่อขาว สีตบุตร ) ได้ก่อตั้งโรงเรียนสีตบุตรขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมอบหมายให้ธิดาคนเล็กนางสาวรัตนา สีตบุตรเป็นเจ้าของและผู้จัดการ

History / How School take place to present :-

1921 :  School officially established by PhyaAmathayapongKhunnSawasdiraksa(Kao Sitabutr) appointed Miss Rattana youngest daughter to be owner and manager.

**ชื่อนักเรียนคนแรกปรากฎในประวัติทะเบียนนักเรียนคือเด็กชาย สิริลักษณ์ จันทรางสุ (คร.สิริลักษณ์ จันทรางสุ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม)

The first student appeared in school register was Master Siriluk Juntarangsu who later Permanent Secretary of Ministry of Communication.

** พ.ศ. 2458 จากการที่โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาเป็นลำดับมาเรื่อยมาจึงได้รับการรับรองวืทยฐานะเทีบยเท่าโรงเรียนของรัฐบาล และเป็นปีที่มีนักเรียนถึง 2,000 คน มีห้องเรียน 44 ห้อง

1941 : School class room up to 44 rooms with 2,000 students and received School Academic Standing where school curriculum equivalent status certified by Ministry of Education.

**พ.ศ. 2487 ซึ่งอยู่ในห่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 2 อาคารเรียนทุกหลังของโรงเรียนถูกระเบิดเพลิงไหม้เสียหาย จำต้องปิดกิจการลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 นายชิน นุตโยธิน ได้รับโอนกิจการโรงเรียน จึงย้ายจากที่เดิมไปสร้างอาคารเรียนใหม่ อยู่อีกฟากหนึ่งของถนนรองเมืองซอย 5 ด้านหน้าติดถนนจรัสเมือง ซึ่งเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพรัมหากษัตริย์

1944 : School closed down during world war 2 fire bomb badly damaged most of the buildings.

1948 : Mr. Shin Nutryothin undertaking school after that new building located on Jaratmueng Rd. at Rongmueng Soi 5. This piece of Land belongs to King's property.

**ปี พ.ศ. 2500 นางอนงค์ นครวิชัยกุล รับโอนกิจการ ได้สร้างอาคาวเรียนใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามลำดับดังนี้

อาคาร 1 สร้างในปี พ.ศ. 2500

อาคาร 2 สร้างในปี พ.ศ. 2505

อาคาร 3 สร้างในปี พ.ศ. 2510 (แทนที่อาคารไม้ 2491)

อาคาร 4 สร้างในปี พ.ศ. 2524 (โดยซื้อกิจการโรงเรียนศรีมิตรศึกษามารวมกับพื้นที่คฤหาสน์ของพระยาศรีธรรมาธิราช ดัดแปลงเป็นอาคารอนุบาล ปัจจุบันคืออาคารอเนกประสงค์)

1957 : Again, business convey to Mrs. Anong Nakornvichaikul, started up concrete steel building 1 and building 2 in 1961, building 3 in 1967 (replace wooden building since 1948), building 4 in 1981 (bought SrimitrSuksa School merge land & modified mansion of Phraya Si thammathirat for kindergarten turn to multi-purpose at present time)

**พ.ศ. 2536 นายปรีชา พิสิษฐเกษม ประธานดำเนินการมูลนิธิไทย-จีน เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมรับโอนกิจการโรงเรียนสีตบุตรเข้ามูลนิธิ จากนั้นมูลนิธิได้เชิญบุคลากรมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือทั้งด้านการศึกษาและสังคม มาบริหารงานโรงเรียน เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมพรัพย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.สิงห์โต จ่างตระกูลอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และนางสาวประคอง ถนัดงาน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นต้น โรงเรียนสีตบุตรบำรุงเป็นโรงเรียนสามัญศึกษาระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

1993 : Mr Preecha Pisitkasem Chairman of the Board Thai-Chinese Foundation for Education and Culture concessionaire SitabutrBamrung School in care of the foundation. Since long term of schooling keen and well known been invited to manage and set up school to be more observed as Professor Dr. Preedee Kasemsub former Chancellor Thammasart University, Dr. Singtoh Jungtrakul former Director SatreeSri Suriyothai Girl School etc,. Sitabutr Bamrung School General education class from pre-schoolkindergarten to elementary.

หมายเหตุ เมื่อโรงเรียนสีตบุตรได้เช้ามาอยู๋ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิไทย-จีน เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม มูลนิธิได้มีโครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนกลาง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับรองทางด้านเศรษฐกิจในภูิมิภาคนี้ มูลนิธิจึงแยกการเรียนการสอนของโรงเรียนออกเป็น 2 ส่วนคือ

- การสอนวิชาสามัญดังเดิม ตามประโยคหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

- สอนภาษาจีนกลาง โดยตั้งสถาบัน วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก OCA เป็นโรงเรียนนอกระบบ

Notes :- Since school managed by The Foundation throughout term of Mr. Chairman Preecha Pisitkasem, he foreseen highly potential of micro-economics to support macro-economics. The idea agree upon therefore SitabutrBamrung is devided into two parts of teaching & learning :-

- Grader School General Education

- Mandarin Language Teaching specific on Mandarin. Set up OCA  "Oriental Culture Academy"

**จากอดีตของโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ที่เดินทางมาอย่างยาวนานเกือบศตวรรษตราบถึงทุกวันนี้ ทั้งหมดด้วยความมานะ ขยัน ตั้งใจ บากบั่น อดทน ของทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกยุคทุกสมัยร่วมกันสรรสร้างชื่อเสียงมาโดยตลอด

SitabutrBamrung School walks on almost a century certainly not an overnight reputations but hard working that count together with being unity morality honesty and indomitable all along.

**ปี พ.ศ. 2540 นายนำชัย นำชัยศิริ ประธานมูลนิธิ และในปี พ.ศ.2543 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ขยายเพิ่มชั้นเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 ทั้งได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวืถีพุทธกับกระทรวงศึกษาธิการ

1997 : Mr.Numchai Numchaisiri take place The Foundation Chairman.

2000 : School received certificate from Private Form Education. Later School complete Grader to Senior High in co-operate with Buddhism Way of Life which is one of the project under Ministry of Education.

** ปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2557 เรืออากาศโทมงคล พิสิษฐเกษม ประธานมูลนิธิตระหนักในวิริยะอุตสาหะในอดีตของผู้บริหารและบุคลากร ทำให้มีศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงคุณประโยชน์ให้โรงเรียนและสังคม หลายสาขา เช่น ศาสตราจารย์มารุต บุญนาค  สืบ บุณยรัตพันธ์  พล.อ.อ.ประหยัด ดิษยะศริน  โชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ์  พล.อ.อ.วิโรจน์ วงศ์วิเศษ  สมบัติ เมทินี  พล ตัณฐสเถียร สมพล ปิยพงศ์สิริ

ภาพอดีตที่น่ายกย่อง ทำให้เรืออากาศมงคล พิสิษฐเกษม ประธานปัจจุบัน ให้ความสนใจต่อแผนงานขยายตึกโรงเรียน เพื่อเตรียมการขยายตัวของชั้นเรียนทั้งใส่ใจส่งเสริมกับบุคลากรเฉพาะด้านอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการจัดการทำการประเมินแบบสากล การเชิญวิทยากรทางภาษาการสอน การทบทวนผลการจัดเสวนาคิดริเริ่มจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่ีจะแลกเปลี่ยนภาควิชาความรู้สมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอันเป็นประโยชน์ทุกภาคส่วน ให้ได้บรรลุปรัชญาชองโรงเรียนสีตบุตรบำรุง คือ "เน้นคุณธรรม นำวินัย ใฝ่ในความรู้"

Present :-

2014 : Flying Officer Monkol Pisitkasem - Chairman of Board realized how perseverance in the past of all concern example like those recognition teacher, school attendant parent-student especially accountable alumnus who never forget where they made from. Admirable school alumni responsible on various sectors of Thailand either Government, State Enterprise, Military, Private etc. 

Mr. Chairman Mongkol responsibly appreciate on human value, so he puts his interest to emphasize personal support tutor or teacher participation to usefullness seminar, exchange new technology, learning-teaching preparation also planning ahead to expand school with new building fully equipped.

With good plan and sufficient ability in order to achieve prosperity of our beloved country and to conjoin our goal with School Philosophy : "Principle - Discipline - Education".