หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร

          โรงเรียนสีตบุตรบำรุง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาจีน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          โดยการจัดการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ส่วนการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีการดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น 4 ช่วงชั้นดังนี้

          1. ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)

          2. ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

          3. ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

          4. ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

                   - ศิลป์-ภาษา