ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
เดือน ตุลาคม 2565
อา.30 รับผลการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
จ.31 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
จ.31 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มเรียนเตรียมความพร้อม (T-GAT)
เดือน พฤศจิกายน 2565
จ.31-พ.30 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 และ ร. ชำระค่าลงทะเบียนและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน
อ.8 กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง
พ.16-ศ.18 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตามคำสั่งรัฐบาล เนื่องจากมีการประชุมเอเปค
จ.21-พ.23 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ป.4-ม.3
ณ ค่ายหัตถวุฒิ และฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
***แผนกปฐมวัยและระดับชั้นป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 เรียนตามปกติ***
เดือน ธันวาคม 2565
ศ.2 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
จ.5 หยุดชดเชยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ.6-ศ.9 การวัดผลการศึกษาภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับชั้น
จ.12 หยุดชดเชยเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
จ.19-พฤ.22 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ศ.23 กิจกรรมวันคริสต์มาส
พ. 28 กิจกรรมกีฬาสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พฤ.29 กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565
ศ.30 หยุดเนื่องในวันสิ้นปี
เดือน มกราคม 2566
จ.2 หยุดชดเชยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
จ.9-พฤ.12 การวัดผลการศึกษาครั้งที่ 3/2565 และการวัดสอบการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2/2565
ศ.13 กิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ
จ.16 กิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ
พฤ.19 กิจกรรมเปิดบ้านสีตบุตรฯ กิจกรรมตรุษจีน และกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนครั้งที่ 1
ศ.20-อา.22 หยุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
จ.30-อ.31 การวัดสอบการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2/2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2566
อ.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มเรียนเตรียมความพร้อม (A-Level)
จ.27 เริ่มการประเมินพัฒนาการของนักเรียนแผนกปฐมวัย
จ.27 การวัดสอบการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (ม.1-ม.5)
อ.28 การวัดผลการศึกษาครั้งที่ 4/2565 (ป.1-ป.6)
เดือน มีนาคม 2565
พ.1 การวัดสอบการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (ม.1-ม.5)
พฤ.2 สิ้นสุดการประเมินพัฒนาการของนักเรียนแผนกปฐมวัย
พฤ.2 การวัดผลการศึกษาครั้งที่ 4/2565 (ป.1-ป.6)
ศ.3 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียน ม.3 และม.6
จ.6-ศ.31 รับฝากเลี้ยงนักเรียนแผนกปฐมวัย (20วัน)
จ.13 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 และ ร. ครั้งที่ 1
จ.13-ศ.17 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 และ ร. ชำระค่าลงทะเบียนและดำเนินการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
จ.20 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 และ ร. ครั้งที่ 2
จ.20-ศ.24 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 และ ร. ชำระค่าลงทะเบียนและดำเนินการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
เดือน เมษายน 2566
จ.17-ศ.21 เรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐานสัปดาห์ที่ 1
จ.24-ศ.28 เรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐานสัปดาห์ที่ 2
เดือน พฤษภาคม 2566
จ.1-ศ.5 เรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐานสัปดาห์ที่ 3
จ.8-ศ.12 เรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐานสัปดาห์ที่ 4
พฤ.11 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปรีชาพิสิษฐเกษม และพิธีมอบทุนการศึกษา
อา.14 -ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
-ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
จ.15 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
 


หมายเหตุ   1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
                  2.เรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6