วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ

วิสัยทัศน์การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การดำรงชีวิตของมนุษย์  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล  การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

                พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม

                การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่านิยม ความเชื่อปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตย

                เรียนรู้การบริโภคสินค้าและการบริการ การบริหารและจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                เรียนรู้ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                เรียนรู้ภูมิอากาศของประเทศไทย ลักษณะกายภาพของโลก แหล่งทรัพยากร ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

             คุณภาพผู้เรียน

             เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของตนเอง

             มีความรู้ ความเข้าใจในประเพณีอันดีงาม

              มีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติได้ถูกต้อง

              เป็นผู้สืบทอดในประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ไทยต่อไป

              มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน