วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      วิสัยทัศน์ ( Vision )

            มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต  และประกอบอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            พันธกิจ ( mission )

            1.  จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

            2.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

            3.  นำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต

            4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

            1.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัด  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

            2.  ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            3.  ผู้เรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต

            4.  ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง