ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปี 2559

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
รับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ศิลป์ – ภาษา )

ระเบียบการสมัคร
สถานที่รับสมัครและจำหน่ายใบสมัคร ห้องอำนวยการ อาคาร 3 ชั้น 1
ใบสมัคร ราคา 50 บาท
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ทดสอบ ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์
การอ่านออกเสียง และสัมภาษณ์

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ( บิดา มารดา นักเรียน )
3. สำเนาบัตรประชาชน ( บิดา มารดา นักเรียน )
4. รูปถ่าน 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7 จากโรงเรียนเดิม

บริการหนังสือเรียน มีร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน
ชุดพลศึกษา ในโรงเรียน
บริการอาหาร มีร้านค้าจำหน่ายอาหาร
ตั้งแต่เวลา 06.30 – 17.30 น.
มีบริการหอพักนักเรียนชายและนักเรียนหญิง(จำนวนจำกัด)

กำหนดการ
ประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
สนใจกรุณาติดต่อ 0-2214-3738 , 0-2215-5875
www.sitabutr.ac.th


โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2559,00:00   อ่าน 3300 ครั้ง