ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

ด้วยโรงเรียนสีตบุตรบำรุงได้เปิดดำเนินการมากว่า 95 ปี และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และโรงเรียนมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านั้นให้สามารถศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี โดยเชื่อมั่นว่านักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง จะมีความรู้ความสามารถดีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และจะเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพต่อไป จึงได้ริเริ่มโครงการ กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง” ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนเรียนดี

เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา

1. ทุนนี้ให้เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสีตบุตรบำรุง และไม่เคยได้รับทุนอื่นใดของโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ประจำปีการศึกษา 2559 มาก่อน

2. ทุนนี้ให้สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 ยกเว้นระดับอนุบาล

4. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี

5. การรับทุนเรียนดีของโรงเรียนสีตบุตรบำรุงจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

6. ต้องผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขของโรงเรียนสีตบุตรบำรุง โดยคณะกรรมการ

กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

7. ผู้ที่ได้รับทุนนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตามที่โรงเรียนร้องขอ

       **************************

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา

1. เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสีตบุตรบำรุงที่จบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 3.50

3. นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

4. นักเรียนจะต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสีตบุตรบำรุงตามที่โรงเรียนร้องขอ

5. นักเรียนต้องมีความประพฤติดีและปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

6. นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตร

7. ต้องผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขของโรงเรียนสีตบุตรบำรุง โดยคณะกรรมการ

กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

8. การรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (ไม่มีค่าครองชีพและค่าที่พัก)


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2559,00:00   อ่าน 2107 ครั้ง