คณะผู้บริหาร

นางอรวรรณ พิสิษฐเกษม
ผู้รับใบอนุญาต

ดร.อำพร อัศวโรจนกุลชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ
ผู้จัดการ

นายอริยะ กาญจนศิริสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวเสาวณีย์ พึ่งพรพรหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคคล

นายจักรพงษ์ นาคประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางวาสนา ศรีแสง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการแผนกปฐมวัย

นางสาวพูลทรัพย์ คนขยัน
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นางสาวจันทร์จิรา หงษาคำ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคคล