คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวน้ำฝน พุ่มมาลี

นางสาวภิรัตน์ รัตนชู

นางนฤมล ศรนารา

นางสาวปาหนัน โอตเกต

นางอรนลิน ภักดีวรกิจสกุล

นางสกาวรัตน์ เปลี่ยนแฉ่ง

นางกมลรัตน์ วิภาสกรกิจ