กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายภคนันท์ ภูไวย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเบญญา ประภารสุต

นางสาวจิตรลดา สงวนธิ

นายตรี อิงคุทานนท์