ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรี เขียวเปลื้อง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธนวรรณ อิงคุทานนท์

นางนุชเนตร กาญจนา

นายตรี อิงคุทานนท์

นางสาวเบญญา ประภารสุต