ฝ่ายวิชาการ

นายสัญชัย เศรษฐ์วรกิจ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกห้องเรียนปกติ

นายอริยะ กาญจนศิริสกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกห้องเรียนพิเศษ

นางวาสนา ศรีแสง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกปฐมวัย

นางสาววรรณี สุทธิทรงธรรม
งานทะเบียนและประวัตินักเรียน