ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายจักรพงษ์ นาคประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวทิพวรรณ แดงสุวรรณ

นางสาวณัฐธิดา งามประไพพรรณ