ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเสาวณีย์ พึ่งพรพรหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนาตยา ผิวแดง
งานธุรการและการเงิน

นางสาวสุวรรณา อุ่นม่วง
งานพยาบาล

นายอานนท์ มะโนเมือง
งานอาคารสถานที่

นางอรวรรณ ดุสิตสุนทรกุล
งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน