ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสัญชัย เศรษฐ์วรกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนัฏฐาภรณ์ บุญทศ

นางสาวสุกานดา วันภักดี

วันชัย สุขราช