กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทร์จิรา หงษาคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธมลวรรณ คำนาดี

นางสาวสิทธิ์สีนี อินทร์ไพร

นางสาวสินีนาฎ ศุภเลิศ