คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวธมลวรรณ คำนาดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอภิชัย ปัสเสน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพูลทรัพย์ คนขยัน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสิทธิ์สีนี อินทร์ไพร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิรนันท์ จันทสุข
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอาริยา สีมาพล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชุติมา สาเจริญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายตรี อิงคุทานนท์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6