กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

นายวุฒิกร ชัยศักดานุกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

นางสาวกมลวรรณ สีมาพล

นางวรรฐมนต์ แสงทอง