กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุจิตรา วิทยากร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกำพล ชื่นบานเย็น

นายอภิชัย ปัสเสน

นายภาณุวัฒน์ ปุระสะทำมัง