ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุจิตรา วิทยากร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกำพล ชื่นบานเย็น

นางสาวหงส์นภา ฉัตรเงิน

นายอภิชัย ปัสเสน