กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

นางสุวรรณา เชื้อบุญทรง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

นางสาววิไลรักษ์ สุขสุวรรณ

นางสาวจิรนันท์ จันทสุข

Mr.Alexander Golenev

Mrs.Jasmin Rosario

Mr.Varsamis Pascalis