กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นายอมรพัฐ กุลเลิศประเสริฐ

นางสาวสุนันทา แซ่แต้

นายวงศ์เจริญ ยงสุขสิน

Miss.Tao Pei Guo

Miss.Zhang si si

Miss.Li yan bing