ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นายวงศ์เจริญ ยงสุขสิน

นางสาวสุนันทา แซ่แต้

Mr.Luo Heng

นางสาวสุภาพ เจนาคม

นายอริยะ กาญจนศิริสกุล

นายปัญญา ตั้งโชคสิริกุล

Miss.Wangying Luo

Miss.Peiguo Tao