ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานทะเบียน ธุรการ การเงิน

นางสาวนาตยา ผิวแดง
หัวหน้าการเงิน

นางสาววรรณี สุทธิทรงธรรม
งานทะเบียนและประวัตินักเรียน

นางสาวสุวรรณา อุ่นม่วง
งานพยาบาล