ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานทะเบียน ธุรการ การเงิน

นางสาวนาตยา ผิวแดง
งานการเงิน

นางสาววรรณี สุทธิทรงธรรม
งานทะเบียนและประวัตินักเรียน

นางสาวสุวรรณา อุ่นม่วง
งานพยาบาล