ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมะลิ สุทธิกมลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรรฐมนต์ แสงทอง

นางสาวภัทราพร ทิพย์รองพล