ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนสีตบุตรชนะเลิศภาษาจีนเพชรยอด มงกุุฏ (นานาชาติ) ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ (นานาชาติ) ครั้งที่ 10

 

      การผลแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ (นานาชาติ)      ครั้งที่ 10

      เรืออากาศโทมงคล พิสิษฐเกษม ประธานมูลนิธิไทย-จีนเพื่อการศึกษา และ วัฒนธรรม ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ได้กรุณาเป็นเกียรติในการแจกทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษา และ วัฒนธรรม เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

1  นางสาวถิงถิง  ตันสุขเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ชนะเลิศเหรียญทอง (ทองคำแท้) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อม  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร

2 นายจื้อฮุย แซ่หลี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง รองชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

3 เด็กชายเย่าหลง แซ่หลี่ ชั้นประถมปีที่ 5/1 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ ระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4 เด็กหญิงฮุ่ยอี๋ เซียว ชั้นประถมปีที่ 2 รางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5 เด็กหญิงหนาน แซ่เหมา ชั้นประถมปีที่ 2 รางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

6 เด็กชายณัฐกรณ์ แสนเทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

7 นายจื้อหมิง หลิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

8 นางสาวเจตสุภา แซ่เจ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

9 นางสาวฐิตาภา อิฐิธนากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ภาพการมอบรางวัล